Istorijat Doma zdravlja Štrpce

Opština Štrpce nalazi se na severnim padinama Šar planine. Obuhvata teritoriju koja se od davnina naziva Sirinićkom župom. Teritorija opštine Štrpce naseljavana je od vajkada, a postoje i arheološka nalazišta naseobina koje datiraju iz rimskog doba.  Stanovništvo se zbog reljefne strukture predela  bavilo ekstenzivnom poljoprivredom, pretežno stočarstvom. Možemo reći, da je Sirinićka župa zbog svoje lokacije do II svetskog rata bila vrlo nerazvijena ruralna oblast. Posle II svetskog rata krenulo se sa  privrednim razvojem kraja, izgrađuju se fabrike, počinju sa radom zadruge, nagovestava se izgradnja većih turističkih objekata, grade se bolje saobraćajnice i u takvom jednom momentu javlja se i potreba za formiranjem zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Štrpce.

Prva zdravstvena stanica formirana je 12.06.1955. godine odlukom Narodnog odbora  opštine Štrpce i  bila je smeštena u zgradi Doma kulture.  Počeci zdravstvene zaštite vezuju se za imena: dr Jovan Nikolić iz Valjeva (prvi stalni lekar i upravnik), dr Miroslav Momčilović i dr Zlatan Gal (povremeni lekari), Vera Staletović (med.sestra), Bećir Glasovik (med.tehničar), Redžić Vera (babica), Redžić Leposava (radnik na lekarskom dnevniku), , dr Dušan Jovanović iz Skoplja (stomatolog), Ruska Redžić (stom.asistent), Obrad Čanaćević (šef Računovodstva), Stojna Petković (blagajnik), Stoja Vukašinović (čistačica) i Milan Nikolčević (vozač). Kasnije dolaze dr Slobodan Stanojević , Veselin Milosavljević (radnik na lekarskom dnevniku),  Stoislav Jovanović (med.tehničar) i Milutin Đurinac (laborant).

Prva ambulanta u Štrpcu izgrađena je  1964. godine, na lokaciji Veselina Milosavljevića, sredstvima RZZO-a. Kamen temeljac udario je tadašnji predsednik opštine Stoiljko Staletović. Izvođač radova je bilo Komunalno preduzeće Štrpce.   Upravnik ambulante postaje dr Safko Nikolov iz Skoplja, a pored njega kao lekar radi i njegov sugrađanin dr Petko Čadikovski.

Iz prethodnog se vidi da je zdravstvenu delatnost  bila zasnovana na lekarima koji nisu bili sa prebivalištem u opštini Štrpce, sve do 1967. godine kada kao lekari počinju sa radom meštani : dr Miroljub i dr Vera Staletović. Kasnije se njima pridružuju: dr Božidar Cvijanović (stomatolog),  Slavko Cvijanović (stom.tehničar), dr Bogoljub i dr Zorica Milenković, čime se stvara baza za jedan ozbiljniji zdravstveni rad, kao i  uslovi za otvaranje zdravstvenih punktova i u okolnim selima.

Od osnivanja zdravstvena zaštita u Štrpcu je trpela statusne promene. Poslovala je kao samostalna ustanova, kao deo DZ-a Uroševac i kao radna jedinica DZ-a Priština.

Odlukom Vlade Republike Srbije od 25.01.2000. godine (Sl.glasnik RS br.5/2000) osnovan je Dom zdravlja Štrpce u današnjem obliku.