Imate pravo

Imate pravoKampanja za informisanje stručne i široke javnosti o pravima pacijenata.

Samo pacijent koji je upoznat sa svojim pravima može aktivno učestvovati u svom lečenju, sačuvati samopoštovanje, veru u ozdravljenje i optimizam.

Ministrastvo zdravlja Republike Srbije u cilju podizanja nivoa informisanosti korisnika i davaoca usluga o pravima građana i pacijenata u sistemu zdravstvene zaštite, od 18. juna pokrenuće medijsku kampanju.